Jurnal Keperawatan Sodirman

Reviewer

1. Ns. Mekar Dwi Anggraeni, Ph.D

2. Ns. Yunita Sari, M.H.S.,  Ph.D

3. Dr. Takdir Tahir, S.Kep., Ns., M.Kes

4. Dr., Suriadi, M.H.S

5. Ns. Saldy Yusuf, M.H.S., Ph.D

6. Dr. Saryono